سایت علمی و آموزشی

شبکه ملی مدارس (رشد)

پیشرفت در علوم مختلف، فرصت‌های فراوانی را در اختیار بشر قرار داده و می دهد که با استفاده مناسب از آن‌ها می‌تواند شتاب روز افزونی را درعرصه‌های گوناگون علم و عمل تجربه کند. موفقیت در بهره‌گیری از این فرصت‌ها هنگامی به واقعیت خواهد پیوست که جنبه‌های متنوع هر برنامه و حرکت کاملا مورد دقت قرار گرفته و شرایط مختلفی که در جریان اجرای فعالیت‌ها می‌تواند خود را مطرح سازند با ظرافت خاص دیده شوند.

سایت رشد براساس سه هدف زیر طراحی شده است:

  •  ارتقاء دانش
  •  افزایش توانش
  •  تقویت نگرش

  سایت علمی، فرهنگی و هنری ۰۲۰

۰۲۰ سایت علمی، فرهنگی و هنری است. هدف در ۰۲۰ این است که دانش آموزان بتوانند از مطالب سایت در کارهای تحقیقاتی بهره ببرند و برای مخاطبان عام هم در زندگی رومزه به کار آید.

جزیره کودکان

 جزیره‌ی دانش یک پایگاه اینترنتی علمی آموزشی به زبان فارسی است که با هدف افزایش سواد علمی و فناورانه و بهبود و تقویت برنامه‌های آموزشی و آگاهی عموم مردم ایران از فناوری‌های نو  در کنار آگاهی بیشتر از دانش و فرهنگ پیشینیان خود، راه‌اندازی شده است.