پندهای آبی

مدرسه

حامیان -آب۸

  •  با بستن به موقع شیر، آب را هدر ندهیم.
  • هنگام وضو شیر آب را بدون استفاده باز نگذاریم.
کشاورزی

حامیان آب - پندهای آبی۱۳

  • آبیاری باغچه را در ساعات اولیه روز انجام دهید.
  • فقط در مواقع لزوم به باغچه آب بدهید.
  • برای آب دادن به درختان، درختچه ها، بوته ها و گل ها، از روش آبیاری قطره ای استفاده کنید.
خانه

 حامیان آب - پندهای آبی۱

  • موقع مسواک زدن آب را ببندید.
  • موقع مسواک زدن شیر آب تصفیه شده را باز نگذارید.
طبیعت

حامیان آب-پندهای آبی۶

  • رودخانه‌ها را از نظر تغییر مقدار آب در طول سال به دو دسته «دائمی» و «فصلی» تقسیم می کنند.
  • در اقلیم های مرطوب که مقدار بارندگی زیاد و تبخیر کم است رودخانه‌ها از نوع دائمی هستند. آب این رودخانه‌ها در زمانی که بارندگی نیست از ذوب برف و یخ نواحی مرتفع و یا از ورود آبهای زیرزمینی به داخل آنها تامین می‌شود.
  •  در مناطق خشک که مقدار بارندگی کم و تبخیر زیاد است رودخانه‌ها بیشتر موقتی و فصلی‌اند.