دبیرخانه دائمی طرح ملی دانش آموزی حامیان آب

تلفن دفتر روابط عمومی تهران: 66515514-66512920 / پست الکترونیکی: info@hamiab.ir

رادیو دانش آموزی حامیان آب

«طرح رادیو دانش آموزی حامیان آب» به عنوان یک پروژه دانش آموزی در مدارس ابتدایی شهر و استان تهران اجرا می گردد.

دانش آموزان با آموزشهایی که دیده اند در زنگهای تفریح با همکاری معاون پرورشی مدرسه، متن ها ، یاد داشتها، شعر، فکاهی و … با موضوع آب را بصورت اجرای گویندگی رادیو انجام می دهند و بصورت زنده دانش آموزان در حیاط مدرسه شنونده رادیو دانش آموزی حامیان آب هستند و از پندها و برنامه های آبی رادیو دانش آموزی استفاده می نمایند.