گالری فیلم

بحران کم آبی

میانگین مصرف آب در ایران دوبرابر مصرف جهانی است.

صرفه جویی در مصرف آب

هنگام دوش گرفتن در هر دقیقه ۲۰ الی ۴۰ لیتر آب مصرف می شود!

آب مایه ی حیات

آبیاری گیاهان را صبح هنگام انجام داده تا از تبخیر آب جلوگیری شود

منبع : آب و فاضلاب استان تهران

راهکارهای کاربردی مدیریت مصرف آب

راهکارهای کاربردی مدیریت مصرف آب ۲

منبع : آب و فاضلاب استان تهران

راهکارهای کاربردی مدیریت مصرف آب

راهکارهای کاربردی مدیریت مصرف آب ۱

منبع : آب و فاضلاب استان تهران

بحران کمبود آب

انیمیشن فقط آب را هدر ندهیم.

صرفه جویی در مصرف آب

هنگامی که به آب احتیاجی ندارید شیر آب را ببندید!

منبع: شرکت آب و فاضلاب استان تهران